Refusion

 • +

  Sygdom

  AAU kan som arbejdsgiver modtage refusion efter 30 kalenderdage ved uafbrudt sygdom. Sygefraværet skal være indberettet i SygtSystem senest 5 uger efter 1. fraværsdag, ellers mister AAU retten til refusionen.

  Satsen for refusionen er pr. uge for en fuldtidsansat og skal derfor dellønsberegnes, hvis den ansatte ikke er ansat på 37 timer ugentligt eller er anmeldt som delvist syg.

  Refusionssatsen ændres årligt og den gældende sats findes på Beskæftigelsesministeriets webside under - overskriften ”Sygedagpenge”.

 • +

  Barsel

  Aalborg Universitet kan få refunderet en del af den barselshavendes løn under dennes lønnede orlov i forbindelse med graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov. Der kan anmodes om refusion fra henholdsvis kommune og Barselsfond.

  For at AAU kan søge refusion er det en forudsætning, at den barselshavende eller den ansvarlige afdeling anmelder orloven hos HR-afdelingen efter gældende frister.

  Satsen for refusionen er pr. uge for en fuldtidsansat og skal derfor dellønsberegnes, hvis den ansatte ikke er ansat på 37 timer ugentligt eller er anmeldt som delvis barselsorlov.

  Refusionssatsen ændres årligt og den gældende sats findes på Beskæftigelsesministeriets webside under overskriften ”Barselsdagpenge”.

  Hos Barselsfonden dækkes de orlovsperioder, hvor den barselshavende har ret til fuldløn. Dette bliver udbetalt pr. time i forhold til den ansattes beskæftigelsesgrad.

  Barselsfondens refusionssatser bliver årligt reguleret på Statens Administrations webside.

 • +

  Løntilskud

  Kommunens refusion til AAU for ansatte i Løntilskud er en timesats, som gives på baggrund af den aftalte bevilling. Satsen findes på Beskæftigelsesministeriet webside under overskriften ”Løntilskud -> Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver (§ 63, stk 2, nr. 4)”.

 • +

  Fleksjob

  Aalborg Universitet har ansatte i fleksjob på flere forskellige betingelser. De er opdelt i nye og gamle ordninger, da der løbende sker ændringer i Beskæftigelsesloven.

  ANSAT EFTER 31.12.2012

  Medarbejdere der er ansat i fleksjob efter december 2012 bliver aflønnet efter de timer, som de faktisk arbejder. Den ansatte får derudover flekslønstilskud direkte fra kommunen.

  ANSAT FØR 01.01.2013

  Medarbejderen er efter bevillingen ansat på 37 timer ugentligt, og AAU modtager refusion fra kommunen. Refusionen bliver givet på baggrund af den mindste overenskomstmæssige løn - hvis der ikke er angivet andet i bevillingen fra Kommunen/Jobcenteret. Der gives også refusion af; løn under ferie (optjent under fleksjobansættelsen), løn under sygdom eller barsel, gruppelivsforsikring samt arbejdsgiverbetalt pension. Bevillingen angiver om kommunen udbetaler 1/2 eller 2/3 refusion.

  Ved både ny og gammel fleksjobordning ansøges der efterfølgende om tilskud fra staten - Statens Administration. For ansatte med den nye ordning kan AAU ansøge om 50 % refusion af de faktiske lønudgifter - der en dog en maksimal lønudgift pr. kvartal hvoraf der gives refusion. Hvilke lønudgifter der kan medtages og søges for, kan findes sammen med det kvartalsmæssige maksimum, der reguleres årligt - se her.

  AAU kan for ansatte under den gamle ordning ansøge om 50 % refusion af lønudgifterne - efter kommunens refusioner er fratrukket - her gælder igen den maksimale lønudgift pr. kvartal.

 • +

  Hvem søger refusionerne?

  - Refusionen ved sygdom bliver automatisk søgt, når der indberettes i SygtSystem. SygtSystem giver NemRefusion besked og der udbetales til AAU’s NemKonto.

  - Ved barselsorlov er det HR-Servicecenter, der på baggrund af den indsendte anmeldelsesblanket indberetter orlovsperioden i NemRefusion, således at vi modtager refusionen fra kommunen. Anmodningen til Barselsfonden laves, når lønkonsulenten blanketten: ”Skema vedr. Barselsfonden” fra HR-afdelingen.

  - Løntilskud bliver månedsvis anmodet i NemRefusion af HR Specialistcenteret.

  - Tilskuddet for ansatte i fleksjob anmodes hos kommunen gennem NemRefusion kvartalsvis af HR Specialistcenteret. Tilskuddet fra staten anmodes også af HR Specialistcenteret - også kvartalsvis.

 • +

  Hvornår modtages refusionerne?

  - Sygdom - Sygtsystem er opsat til at anmelde fravær på 31. sygedage og anmode om refusion 8 uger efter, eller hvis der er indmeldt raskmelding. Ved længerevarende sygdom anmoder Sygtsystem om refusion hver 8. uge.

  - Barsel/barselsfond - Refusionen fra kommunerne modtages løbende hver uge, men der kan gå op til cirka 6-8 uger efter anmodningen. Statens tilskud via Barselsfonden modtages løbende efter første periode er søgt.

  - Løntilskud - Refusionen modtages cirka ultimo den efterfølgende måned på AAU’s NemKonto.

  - Fleksjob - Kommunernes refusion modtages cirka 2-3 måneder efter kvartalets udløb. Statens refusion kommer kvartalsvis, cirka 3-4 måneder efter kvartalets udløb.

 • +

  Hvor kan jeg se refusionerne?

  Med undtagelse af refusionen fra Barselsfonden, så bliver alle refusionerne tastet i SLS – Statens Lønsystem – løbende, når refusionerne modtages på AAU’s NemKonto. Det betyder, at de posteres på den kontostreng medarbejderen er ansat på fraværstidspunktet.

  Stadig med undtagelse af Barselsfonden, så kan refusionerne ses i Qlikview, når de er posteret. Refusionerne bliver tastet med en afvigende tekst (S = sygdom, B = Barsel, L = Løntilskud, FK = Fleksjob(kommune) og FS = Fleksjob (stat) samt refusionsperioden fx S:01.02.2016-05.02.2016.

   

  Barselsfonden giver – på baggrund af første anmodning - løbende refusion månedsvis, men disse refusioner bliver automatisk posteret gennem SLS og posteret på medarbejderens kontostreng. De er på nuværende tidspunkt kun synlig i form af et beløb uden tekst på artskonto 124107 – i Qlikview vises de under LKOTEKST: BARSELSREFUSION ØS.

HR-Afdelingen I Fredrik Bajers Vej 7K I 9220 Aalborg Øst I hr@adm.aau.dk I  CVR. 29102384 I  EAN nr. 5798000417144