Spring til indhold

GDPR på Aalborg Universitet

Dette er information om, hvordan Aalborg Universitet behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning.

 1. 1

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at maile til dpo@aau.dk.

 2. 2

  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger med det formål at sikre udvælgelsen af den bedste kandidat til den opslåede stilling ud fra en individuel vurdering af kandidatens kompetencer og kvalifikationer.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra f samt databeskyttelsesloven §§ 8-12.

 3. 3

  Kategorier af personoplysninger

  Du opfordres til kun at give Aalborg Universitet almindelige oplysninger (for eksempel oplysninger om navn, adresse, uddannelse, tidligere ansættelse og øvrige kvalifikationer) i forbindelse med din ansøgning. 

  Aalborg Universitet har ingen interesse i oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold og opfordrer dig til at undlade at inkludere disse i din ansøgning og CV. Hvis din ansøgning og CV alligevel indeholder sådanne oplysninger, vil de blive behandlet i henhold til artikel 9, stk. 2, litra f.

 4. 4

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen, det vil sige ledelsen af tjenestestedet, medlemmerne af ansættelsesudvalg og eventuelt bedømmelsesudvalg samt de HR-medarbejdere, der er knyttet til stillingsopslaget.

  Hvis du får tilbudt stillingen, og der skal ske lønforhandling, videregiver vi dit CV til tillidsrepræsentanten.

  Dine oplysninger videregives desuden til Researchplanner, som er databehandler i forhold til vores rekrutteringssystem.

 5. 5

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Dine personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du selv indtaster i rekrutteringssystemet eller uploader i din ansøgning og CV.

  Ved ansøgning til videnskabelige stillinger udarbejder vi eventuelt bibliometri og H-index på baggrund af tilgængelige oplysninger i blandt andet Web of Science, Google Scholar og Scopus.

  Hvis der indhentes referencer, vil du, inden disse indhentes, blive bedt om at give samtykke.

 6. 6

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Hvis du ikke bliver ansat i stillingen, slettes dine personoplysninger i rekrutteringssystemet automatisk senest 3 år efter afslagsdatoen.

 7. 7

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 8. 8

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.